search
frame

Luyện TOEIC cấp tốc dành cho người bận rộn

Đăng bởi: Châu Gia Linh 19-03-2018   : Luyện TOEIC cấp tốc dành cho người bận rộn"   :396

Luyện TOEIC cấp tốc dành cho người bận rộn

Bạn có giải được các đề Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC sau đây? Hãy làm thử để đánh giá trình độ của mình ngay! Bài tập: I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. A. see B. will see C. have seen D. had seen Đáp án + giải thích: I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa. A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf) B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF) C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3) D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3) Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì động từ. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen". Bài tập: Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. A. rude B. rudeness C. rudely D. rudest Đáp án + giải thích: Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe. A. rude --> thô lỗ (tính từ) B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ) C. rudely --> (trạng từ) D. rudest --> (tính từ so sánh nhất) Phía sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi". Bài tập: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. A. popular B. popularize C. popularity D. popularized ĐÁP ÁN: The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng. A. popular --> phổ biến (tính từ) B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF) C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ) D. popularized --> (động từ dạng V_ed) Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ vì vậy chọn C. Câu hỏi: The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. A. raise B. reply C. inquire D. react ĐÁP ÁN: The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố. A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ) B. reply --> hồi đáp (động từ) C. inquire --> hỏi D. react --> phản ứng Cụm từ "raise one's awareness" có nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy chỉ có đáp án A là phù hợp. Nếu bạn làm đúng 2 trên 3 câu hỏi trên thì cách luyện thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com hoàn toàn phù hợp với bạn. Điều mình thích nhất ở web này là sau khi làm bài tập thì sẽ biết được kết quả luôn, hơn nữa là có phần dịch nghĩa và giải thích cách lựa chọn đáp án rất là chi tiết, giúp mình tiết kiệm được một lượng thời gian khổng lồ khi học. Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả. Bạn chỉ cần có người kèm cặp là sẽ luyện thi thành công ngay. Đó là lý do bạn nên học khóa luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic. Khi tham gia khóa học hoc toeic cap toc ở Gia Sư Toeic, bạn sẽ có thể vừa học trên hệ thống luyện TOEIC online hiện đại, vừa học với gia sư, người sẽ trợ giúp và kèm cặp bạn trong quá trình luyện thi. Khóa học này rất phù hợp với những người bận rộn với công việc và học tập và những người đang muốn lấy chứng chỉ TOEIC nhanh nữa. hoc toeic cap toc

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:admin@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :
Web Counter

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group