Giải hạng nhất Quốc Gia -Cup Tôn hoa sen 2010

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T7

30/1

17.00

H.Đẫy

1

HN ACB

-

Viettel

79

M.Đình

15.30

T7

29/5

17.00

Q.Nhơn

2

SQC Bình Định

-

Đồng Nai Ber

80

Đ.Nai

15.30

15.30

Q.Nam

3

Quảng Nam

-

Huda Huế

81

Tự Do

15.30

15.30

C.Thơ

4

TP Cần Thơ

-

An Giang

82

A.Giang

15.30

15.30

T.Ninh

5

XM Fico T.Ninh

-

TDC B.Dương

83

B.Dương

15.30

16.30

T.Giang

6

Hải Nhân T.Giang

-

TPHCM

84

T.Nhất

17.00

 

 

 

Than Q.Ninh

-

Nghỉ

 

 

 

T7

6/2

15.00

C.Ông

7

Than Q.Ninh

-

HN ACB

85

H.Đẫy

17.00

T7

5/6

15.30

Đ.Nai

8

Đồng Nai Ber

-

Quảng Nam

86

Q.Nam

15.30

15.30

Tự Do

9

Huda Huế

-

SQC Bình Định

87

Q.Nhơn

17.00

15.30

A.Giang

10

An Giang

-

Hải Nhân T.Giang

88

T.Giang

16.30

15.30

B.Dương

11

TDC B.Dương

-

TP Cần Thơ

89

C.Thơ

15.30

17.00

T.Nhất

12

TPHCM

-

XM Fico T.Ninh

90

T.Ninh

15.30

 

 

 

Viettel

-

Nghỉ

 

 

 

T7

27/2

15.30

M.Đình

13

Viettel

-

Than Q.Ninh

91

C.Ông

15.30

T3

29/6

15.30

Q.Nam

14

Quảng Nam

-

SQC Bình Định

92

Q.Nhơn

17.00

16.00

Tự Do

15

Huda Huế

-

Đồng Nai Ber

93

Đ.Nai

15.30

15.30

C.Thơ

16

TP Cần Thơ

-

XM Fico T.Ninh

94

T.Ninh

15.30

16.30

T.Giang

17

Hải Nhân T.Giang

-

TDC B.Dương

95

B.Dương

15.30

17.00

T.Nhất

18

TPHCM

-

An Giang

96

A.Giang

15.30

 

 

 

Nghỉ

-

HN ACB

 

 

 

T7

6/3

16.00

H.Đẫy

19

HN ACB

-

Huda Huế

97

Tự Do

15.30

T7

3/7

15.30

Đ.Nai

20

Đồng Nai Ber

-

Than Q.Ninh

98

C.Ông

15.30

17.00

Q.Nhơn

21

SQC Bình Định

-

Viettel

99

M.Đình

15.30

16.30

T.Giang

22

Hải Nhân T.Giang

-

TP Cần Thơ

100

C.Thơ

15.30

15.30

T.Ninh

23

XM Fico T.Ninh

-

An Giang

101

A.Giang

15.30

15.30

B.Dương

24

TDC B.Dương

-

TPHCM

102

T.Nhất

17.00

 

 

 

Nghỉ

-

Quảng Nam

 

 

 

T7

13/3

17.00

H.Đẫy

25

HN ACB

-

Quảng Nam

103

Q.Nam

15.30

T7

10/7

15.00

C.Ông

26

Than Q.Ninh

-

SQC Bình Định

104

Q.Nhơn

17.00

15.30

Đ.Nai

27

Đồng Nai Ber

-

Viettel

105

M.Đình

15.30

17.00

T.Nhất

28

TPHCM

-

TP Cần Thơ

106

C.Thơ

15.30

15.30

A.Giang

29

An Giang

-

TDC B.Dương

107

B.Dương

15.30

15.30

T.Ninh

30

XM Fico T.Ninh

-

Hải Nhân T.Giang

108

T.Giang

16.30

 

 

 

Huda Huế

-

Nghỉ

 

 

 

 

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T7

20/3

15.30

C.Thơ

31

TP Cần Thơ

-

HN ACB

109

H.Đẫy

17.00

T7

17/7

15.30

Q.Nam

32

Quảng Nam

-

Hải Nhân T.Giang

110

T.Giang

16.30

15.30

Tự Do

33

Huda Huế

-

TPHCM

111

T.Nhất

17.00

15.00

C.Ông

34

Than Q.Ninh

-

XM Fico T.Ninh

112

T.Ninh

15.30

15.30

M.Đình

35

Viettel

-

TDC B.Dương

113

B.Dương

15.30

15.30

A.Giang

36

An Giang

-

Đồng Nai Ber

114

Đ.Nai

15.30

 

 

 

Nghỉ

-

SQC Bình Định

 

 

 

T7

3/4

16.30

T.Giang

37

Hải Nhân T.Giang

-

Huda Huế

115

Tự Do

15.30

T3

20/7

15.30

Q.Nam

38

Quảng Nam

-

TPHCM

116

T.Nhất

17.00

15.30

M.Đình

39

Viettel

-

XM Fico T.Ninh

117

T.Ninh

15.30

15.30

B.Dương

40

TDC B.Dương

-

Than Q.Ninh

118

C.Ông

15.30

17.00

Q.Nhơn

41

SQC Bình Định

-

HN ACB

119

H.Đẫy

17.00

15.30

C.Thơ

42

TP Cần Thơ

-

Đồng Nai Ber

120

Đ.Nai

15.30

 

 

 

Nghỉ

-

An Giang

 

 

 

T7

10/4

15.00

C.Ông

43

Than Q.Ninh

-

Hải Nhân T.Giang

121

T.Giang

16.30

T7

24/7

17.00

T.Nhất

44

TPHCM

-

Viettel

122

M.Đình

15.30

15.30

T.Ninh

45

XM Fico T.Ninh

-

Quảng Nam

123

Q.Nam

15.30

15.30

B.Dương

46

TDC B.Dương

-

Huda Huế

124

Tự Do

15.30

17.00

H.Đẫy

47

HN ACB

-

An Giang

125

A.Giang

15.30

17.00

Q.Nhơn

48

SQC Bình Định

-

TP Cần Thơ

126

C.Thơ

15.30

 

 

 

Đồng Nai Ber

-

 Nghỉ

 

 

 

T7

17/4

15.30

Đ.Nai

49

Đồng Nai Ber

-

HN ACB

127

H.Đẫy

17.00

T7

31/7

17.00

T.Nhất

50

TPHCM

-

Than Q.Ninh

128

C.Ông

15.30

15.30

M.Đình

51

Viettel

-

Hải Nhân T.Giang

129

T.Giang

16.30

15.30

Q.Nam

52

Quảng Nam

-

TDC B.Dương

130

B.Dương

15.30

16.00

Tự Do

53

Huda Huế

-

XM Fico T.Ninh

131

T.Ninh

15.30

15.30

A.Giang

54

An Giang

-

SQC Bình Định

132

Q.Nhơn

17.00

 

 

 

Nghỉ

-

TP Cần Thơ

 

 

 

T7

1/5

16.00

H.Đẫy

55

HN ACB

-

TPHCM

133

T.Nhất

17.00

T3

3/8

17.00

Q.Nhơn

56

SQC Bình Định

-

XM Fico T.Ninh

134

T.Ninh

15.30

15.30

B.Dương

57

TDC B.Dương

-

Đồng Nai Ber

135

Đ.Nai

15.30

15.30

A.Giang

58

An Giang

-

Quảng Nam

136

Q.Nam

15.30

15.30

C.Thơ

59

TP Cần Thơ

-

Viettel

137

M.Đình

15.30

15.00

C.Ông

60

Than Q.Ninh

-

Huda Huế

138

Tự Do

15.30

 

 

 

Hải Nhân T.Giang

-

Nghỉ

 

 

 

 

Lượt Đi

Đội

-

Đội

Lượt Về

Ngày

Giờ

Sân

MT

MT

Sân

Giờ

Ngày

T7

8/5

16.30

T.Giang

61

Hải Nhân T.Giang

-

HN ACB

139

H.Đẫy

15.30

T7

7/8

15.30

T.Ninh

62

XM Fico T.Ninh

-

Đồng Nai Ber

140

Đ.Nai

15.30

15.30

B.Dương

63

TDC B.Dương

-

SQC Bình Định

141

Q.Nhơn

15.30

15.30

Tự Do

64

Huda Huế

-

TP Cần Thơ

142

C.Thơ

15.30

15.30

M.Đình

65

Viettel

-

An Giang

143

A.Giang

15.30

15.00

C.Ông

66

Than Q.Ninh

-

Quảng Nam

144

Q.Nam

15.30

 

 

 

TPHCM

-

Nghỉ

 

 

 

T7

15/5

17.00

H.Đẫy

67

HN ACB

-

XM Fico T.Ninh

145

T.Ninh

15.30

T7

14/8

17.00

Q.Nhơn

68

SQC Bình Định

-

Hải Nhân T.Giang

146

T.Giang

15.30

15.30

Đ.Nai

69

Đồng Nai Ber

-

TPHCM

147

T.Nhất

15.30

15.30

C.Thơ

70

TP Cần Thơ

-

Than Q.Ninh

148

C.Ông

15.30

15.30

Q.Nam

71

Quảng Nam

-

Viettel

149

M.Đình

15.30

15.30

A.Giang

72

An Giang

-

Huda Huế

150

Tự Do

15.30

 

 

 

Nghỉ

-

TDC B.Dương

 

 

 

T7

22/5

17.00

H.Đẫy

73

HN ACB

-

TDC B.Dương

151

B.Dương

15.30

T7

21/8

17.00

Q.Nhơn

74

SQC Bình Định

-

TPHCM

152

T.Nhất

15.30

16.30

T.Giang

75

Hải Nhân T.Giang

-

Đồng Nai Ber

153

Đ.Nai

15.30

15.30

C.Thơ

76

TP Cần Thơ

-

Quảng Nam

154

Q.Nam

15.30

15.00

C.Ông

77

Than Q.Ninh

-

An Giang

155

A.Giang

15.30

15.30

Tự Do

78

Huda Huế

-

Viettel

156

M.Đình

15.30

 

 

 

XM Fico T.Ninh

-

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gosznac-diplomy.com/diplom-bakalavra https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-magistra https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-kazani
купить диплом института
купить диплом института
http://diplom-belarus.com
купить диплом о высшем образовании
http://diplomi-price.com
купить диплом кандидата наук
edu-digest.ru
купить аттестат за 11 класс
http://www.proobzh.ru
купить диплом бакалавра
http://edu-nt.ru/
купить аттестат
www.student-madi.ru
купить дипломы о высшем
http://www.dof-edu.ru
купить дипломы о высшем
www.proobzh.ru
купить свидетельство о рождении
www.krsk-school47.ru https://russdiplomik.com/diplom-czena.html http://www.russdiplomik.com/diplom-farmaczevta.html https://russdiplomik.com/diplom-s-reestrom-o-vyisshem-obrazovanii.html https://russdiplomik.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge.html www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-novomoskovsk russiany-diplomans.com/otzyvy-i-kommentarii http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-farmatsevta www.arena-diplom24.com/attestat-za-11-klass https://arena-diplom24.com smolensk.arena-diplom24.com/ https://krasnodar.arena-diplom24.com http://diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly купить диплом днепропетровск www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zhitomire http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe купить диплом ивано-франковск www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kirovograde купить диплом киев http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://www.diploms-goznak.com/ купить диплом медицинского училища diploms-goznak.com/diplom-starogo-obraztsa купить диплом техникума, колледжа http://www.diploms-goznak.com/farmatsevt купить диплом юриста купить медицинский диплом купить свидетельство о рожденииdiploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii http://diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-smerti diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake купить свидетельство о разводе
купить диплом нового образца
купить диплом нового образца
http://www.diplomy-servise.com
купить аттестат за 11 класс
купить дипломы о высшем
diploman-dok.com
купить диплом кандидата наук
www.diploman-doks.com
купить диплом о высшем образовании
www.diploman-doky.com
купить дипломы о высшем
https://diploman-doku.com www.education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом в москве
http://education-ua.com/attestat-diplom.html
купить диплом врача
www.education-ua.com/zaporozhe.html
купить диплом института
www.education-ua.com/kieve.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/odesse.html
купить диплом вуза
www.education-ua.com/summah.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/ternopole.html
купить диплом специалиста
www.education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить аттестат за 11 класс
http://education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить диплом института
http://www.education-ua.com/
купить аттестат за 11 класс
http://education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить аттестат за 9 класс
www.education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить свидетельство о браке
education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом ссср
www.education-ua.com/diplom-medsestry.html
где купить диплом
education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить диплом фармацевта
http://education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить аттестат за 11 класс
http://www.education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом о высшем образовании
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом о среднем специальном
http://www.education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить диплом в москве
education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом
http://www.education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить дипломы о высшем
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить диплом фармацевта
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом кандидата наук
education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом магистра
education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить дипломы о высшем
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html kotomatrisi.ru http://http://mianews.ru/ http://ipoboard.ru/ http://http://rus-lan.ru/ www.irbis-uni.ru http://http://rmusk.ru/ www.taxinarod.ru http://http://nextminecraft.ru/ http://http://delighta.ru/ http://http://dalrosmed.ru/ www.kulibinauto.ru http://vitroshop.ru/ mir-slovo.ru www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil originaly-dokuments.com/gorod/vologda www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar http://www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg www.originaly-dokuments.com/attestaty http://www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk www.originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk www.originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg http://www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk originaly-dokuments.com/gorod/orjol originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить свидетельство о рождении
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit http://https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr gosznac-diplomy.com
купить диплом автомеханика
www.diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/другие-документы/свидетельство-о-браке.html www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/высшее-образование/купить-диплом-ссср.html http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-9-классов.html http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html
купить диплом о высшем образовании
originality-diplomas.com
купить аттестат за 11 класс
https://rudiplomis24.com/
купить диплом колледжа
http://https://diploma-asx.com/
купить аттестат за 11 класс
www.gosznac-diplom.com http://https://aurus-diplom.com/
купить свидетельство о рождении
https://originality-diplomas.com/
купить диплом автомеханика
http://https://rudiplomista24.com/
где купить диплом
www.lands-diplom.com
купить диплом колледжа
www.gosznac-diplom.com http://https://diploman-doci.com/
купить аттестат за 9 класс
originality-diplomans.com
купить диплом техникума
www.rudiplomis24.com
купить диплом кандидата наук
https://lands-diplom.com/
купить диплом бакалавра
www.gosznac-diplom24.com www.diploman-doci.com
купить аттестат за 9 класс
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом нового образца
https://rudiplomista24.com/
купить диплом бакалавра
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат за 11 класс
gosznac-diplom.com aurus-diplom.com
купить диплом колледжа
https://rudiplomista24.com/ www.originality-diploman24.com Купить диплом в Москве