beheogioivo
 
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 23/08/2010, 21:45
Blog: Xem blog (1)
Lưu trữ
- Tháng tám 2010
Cuc mo~ va cuc thit.
   23/08/2010, 21:56

Tìm kiếm blog

Cuc mo~ va cuc thit.

Liên kết thường xuyênbởi beheogioivo 23/08/2010, 21:56

cục mỡ: e vua nhan cho a dc mot luc
cục mỡ: sag nay me vs di` di chua`
cục mỡ: trua 2 ng ve chung
cục mỡ: me noi e di vao sieu thi mua do voi me chut
cục mỡ: roai ve nha nau do an, moi ng an
cục mỡ: di` doi het mua la ve
cục mỡ: di` vua ve , e cung vua don dep vs tam rua xg
cục mỡ: vua xog la e nhan off cho anh
cục mỡ: e tuong a thay off moi nt cho e chu
cục mỡ:
cuc thit: a ko nha dc
cuc thit: e nhan luc maj zo
cục mỡ: cach day khoang nua tieng ah anh
cục mỡ: nhin da e trang min ghe a hen
cục mỡ:
cục mỡ: ma` wc a dau roai
cục mỡ: pem pem
cục mỡ: cuc thit dau roai
cuc thit: a day ne
cục mỡ: e bi out
cuc thit: dau roai
cục mỡ: day ne`
cuc thit: ah
cuc thit: luc naj e nhan off cho a zi zaj
cục mỡ: thi khi nay e noi a gi la trong off e noi vay ah
cuc thit: zay ha
cuc thit: luc naj a an cum
cuc thit: nen Bin xai maj
cuc thit: chac Bin tat luon roi
cục mỡ: ah
cục mỡ: ra the
cục mỡ: xong roai
cục mỡ: e vua nc voi di` xong
cuc thit: oh
cuc thit: a tuong di` ve roi
cục mỡ: h
cục mỡ: di` khac
cục mỡ: di` kia thi ve roai
cục mỡ: ma a ne
cục mỡ: mai ban kia nho` e cho di hox
cục mỡ: ma e thi ko mun cho~
cục mỡ: noi sao day anh
cục mỡ: a noi di cho nhanh
cục mỡ: e nge ma
cuc thit: thi e bao maj nha e dua di
cuc thit: ko co xe
cục mỡ: nhung vao hoc no thay e di xe thi sao
cuc thit: thi e noi me ko cho di nua
cuc thit: sang lay xe di
cục mỡ: troi
cuc thit: nen ko kip noi
cục mỡ: neu no hoi thi ko sao
cục mỡ: ma ko hoi the moi chet
cục mỡ: no lai ngoi canh em
cục mỡ: ky` lam
cục mỡ: anh ah
cục mỡ: gio sao day
cục mỡ:
cuc thit: con ko e noi mai e ban roi
cuc thit: ko wa don dc
cuc thit: sang dua e di hoc
cuc thit: roiw a truong luon
cục mỡ: la sao
cục mỡ: ah ah
cuc thit: thi e noi la sang dua e di hoc
cục mỡ: hieu roai
cuc thit: roi wa turong luon
cuc thit: nen ko wa don dc
cục mỡ: sao ma mặt may` o' đâm the
cục mỡ: nhin thay ghet ah
cục mỡ: dang gian hon ai the
cuc thit: ah ko
cuc thit: a dau zan ai dau
cuc thit: luc naj ko biet e gui off
cuc thit: Bin no cugn tat mat
cục mỡ: vay thoai anh
cục mỡ: dau sao dau
cuc thit: oh
cục mỡ: a doi e ti
cục mỡ: e thoa kem xong chat voi a lien
cục mỡ: hum nay a co wa nha ông ko
cục mỡ đã thoát Messenger. (8/23/2010 8:36 PM)

cục mỡ: moaz
cục mỡ: 來嘛~~親一下....嗯~~~~~嘛...

cuc thit: hihi
cuc thit: lat a wa nha ong
cuc thit: a vua danh rang xong
cục mỡ: troi
cục mỡ: lai wa nha ong ha
cục mỡ: gio nay thay a chag di
cục mỡ: tuong ko di lun chu
cục mỡ:
cục mỡ: de e o nha mot minh ah
cục mỡ: wa do roai
cục mỡ: sao ngu voi a d
cục mỡ: e dang dinh hum ni to` te tu' ti'
cục mỡ: ma
cục mỡ:
cuc thit: ghe chua
cuc thit:
cục mỡ: noi di anh
cuc thit: to te tu ti ma mat mai zaj
cục mỡ: noi di
cuc thit: ai dam nua~
cục mỡ: cuoi roai ne
cục mỡ: chiu chua
cục mỡ: to` te dc chua a
cuc thit: ghe ko
cuc thit: roai
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cuc thit: zo cuc mo~ to te tu ti cho ta xem nao
cục mỡ: noi di
cuc thit: doi a chut
cục mỡ: nge
cục mỡ: toi nay a de e o nha mot minh ah
cục mỡ: di wa nha ong roai
cục mỡ: ai ngu voi e
cục mỡ:
cục mỡ: thoai
cục mỡ: a ngu ah
cục mỡ: bi ngu may nam nay roai
cục mỡ: gio mun ngu voi a ah
cục mỡ: hum ni e thơm lam doa nha
cục mỡ: di la hoi han doa
cục mỡ: tho*m
cục mỡ: ho^'i ha^n
cục mỡ: cung thom
cục mỡ: nhug hum nay mac do trang ne
cục mỡ: a thic e mac bo ni ma
cục mỡ: ble`
cục mỡ: e thic a chu dong ah
cục mỡ:
cục mỡ: o nha moi mac dc chu
cục mỡ: hem le a mun e mac di hox ah
cục mỡ: nhu dao hoi` ah
cục mỡ: ua
cục mỡ: la sao
cục mỡ: dau coa
cục mỡ: moi ng van o nha ma
cục mỡ: toi nay a dau ngu voi e
cục mỡ: hem doi` bay gio`
cục mỡ: khi nao e moi dc day
cục mỡ: di wa nha ong
cục mỡ: hem co dc ngu voi kon heo nha
cục mỡ: e tuong bi ho lieu chu
cục mỡ: hay giang mai
cục mỡ: mau ga
cục mỡ:
cục mỡ: ui chai oi
cục mỡ: ah anh
cục mỡ: no danh dau lanh tho~ doa
cục mỡ: de ko ai chiem doat dc anh
cục mỡ:
cục mỡ: cai gi
cục mỡ: la sao
cục mỡ: ta de goi
cục mỡ: lot chan^
cục mỡ: chu ai lam gi nguoi dau
cục mỡ: hem
cục mỡ: het hung roai
cục mỡ: hem lam nua
cục mỡ: uh
cục mỡ: tai nguoi lam ta mat hung roai
cục mỡ: nen ta ngoi nhinwc cua nguoi
cục mỡ: ble` ble
cục mỡ: ble` ble`
cục mỡ: ai keu ti dza
cục mỡ: dung noi gio wa ong nha
cục mỡ: ta khoc lien ah
cục mỡ: dạ
cục mỡ: di bay gio ha anh
cục mỡ: lam gi`
cục mỡ: lam gi bay gio` ạh
cục mỡ: thi a lam di
cục mỡ: e dau biet
cục mỡ: a lam roai e lam theo
cục mỡ: e hem mun a di dau nha
cục mỡ: mun toi nay a ngu voi e ah
cục mỡ: lau lam roai mih chua gap nhau ma anh
cục mỡ: minh hem co mi nhau nua
cục mỡ: dung di anh
cục mỡ: e tuong hum ni a ko di
cục mỡ: tuong hum ni a o nha
cục mỡ: mun hun co~ a wa
cục mỡ: hun sau gay' nua~
cục mỡ: hun het lun
cục mỡ: hem chua` ben nao
cục mỡ: mun a om em
cục mỡ: lau lam roai mih chua hun nhau ma anh
cục mỡ: may bua nay cuc mo~ cua cuc thit tho*m lam
cục mỡ: dep dep nua
cục mỡ: ai cung khen het
cục mỡ: nhung luc do mun a o ben
cục mỡ: the nao a cung se hun em
cục mỡ: hihiii
cục mỡ: a oi
cục mỡ: dung di nha
cục mỡ: noi me mai wa bu`
cục mỡ: wa sang chieu lun
cục mỡ: hum ni dung di nha anh
cục mỡ: o nha voi e di ma`
cục mỡ: cuc mo cung hem bit nua
cục mỡ: nhung hum ni cuc mo mun cuc thit o nha voi cuc mo ah
cục mỡ: bit la ong wan trong
cục mỡ: nhug o nha di anh
cục mỡ: no~ de cuc mo mot minh sao
cục mỡ: cuc mo mun dc cuc thit om vao long` ah
cục mỡ: cuc thit ah
cục mỡ: xin me di anh
cục mỡ: nha anh
cục mỡ: xin me di
cục mỡ: mai a se wa bu`
cục mỡ: dung di nha a
cục mỡ: chac me se cho ma
cục mỡ: dạ
cục mỡ: troi
cục mỡ: het hon
cục mỡ: cuc thit ni`
cục mỡ: dc hem anh
cục mỡ: vay la fai ngu mot minh
cục mỡ:
cuc thit: hiohi
cục mỡ: noi di
cuc thit: ngu 1 minh cugn zui ma e
cục mỡ: sao hem noi nua
cuc thit:
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
BUZZ!!!
cục mỡ: noi di
cục mỡ: noi di
cuc thit: zo a type thoi
cuc thit: lat a noi cho ngh
cuc thit: e
cuc thit:
cuc thit: dem con dai` ma e
cục mỡ: nhug lat a lai di roai
cục mỡ: co minh e ah
cục mỡ:
cục mỡ:
cuc thit: ua a dau coa di dau
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cuc thit:
cục mỡ: hay wa ha
cục mỡ: dam choc ta ah
cục mỡ: ta
cục mỡ: ta
cục mỡ: fai lam gi day
cuc thit: a xuong noi roai a o nha hum naj
cục mỡ: ah
cục mỡ: coi~ do ra nao`
cuc thit: thay cuc mo~ zui ghe ko
cục mỡ: de ta trung fat
cuc thit: ta o nha cuc mo~ zui lam ha
cuc thit:
cục mỡ: hihiihi
cục mỡ: thiet la hum ni e mun a o nha
cục mỡ: hem mun a di dau het
phuongvu886: hihi
cục mỡ: a con chua hun e nua ma
cục mỡ: sao di dau dc
cục mỡ:
cuc thit: thuong cuc mo~ nhat luon
cuc thit:
cục mỡ: hoi nay a an com voi gi`
cuc thit: ah
cuc thit: luc naj a an cum voi ca dieu hong chien
cục mỡ: men` oi
cục mỡ: hum nay la rằm lon ma
cục mỡ: sao hem an chay ma lai an man vay ta
cuc thit: ha?
cuc thit: chaj dat
cuc thit: chac me ko an chaj roai
cuc thit: a cung ko nho
cục mỡ: hum ni 14 ma
cục mỡ: sang nay me di chuane
cuc thit: oh
cuc thit: hum naj cuc mo~ an chaj ha
cuc thit: an zi zaj e
cục mỡ: an tau hu kho nam
cục mỡ: rau luoc cham chao
cuc thit: ngon wa ta
cuc thit: cuc mo~ biet an maj mon doa ah
cục mỡ: hey
cuc thit: tuong chi biet an lau~ thoai chu
cục mỡ: tacung bit an chay vay
cục mỡ: men` oi
cuc thit: roai
cuc thit: zo cuc mo~ lam zi ta coi di
cuc thit: ta o nha rui ne
cuc thit:
cục mỡ: di ngu nha nah
cuc thit: ???
cục mỡ: gio minh tat may
cuc thit: ko hieu
cục mỡ: roai di ngu
cuc thit: chaj dat
cuc thit: binh roai
cục mỡ: thi gio 2 dua ngu chung
cuc thit: e bi binh nang roai
cuc thit: ah
cuc thit: zay ha
cuc thit: zay xuong mo cua di
cuc thit: zo a wa nha
cuc thit:
cuc thit: ham lam
cục mỡ: wa di anh
cục mỡ: e ko mac do san lun roai ne
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cục mỡ:
cuc thit: chaj dat oi
cuc thit: gh wa
cuc thit: kinh khugn that
cục mỡ: ham chu
cục mỡ: ma ham cuc thit
cục mỡ: chu co ham ai dau
cuc thit: oh zaj ha
cuc thit: dc dc
cục mỡ: ah
cục mỡ: ma a wa cungdug mac do nhe
cục mỡ: vao lam cho nhanh
cục mỡ:
cuc thit: chaj oi nguoi binh wa
cuc thit: ko mac do chaj xe nhogn nhong ngoai duogn ah
cục mỡ: co sao dau
cục mỡ: ai cung chay xe
cục mỡ: co ai ma lo nhin nguoi
cục mỡ: ma de nguoi ta nhin chut
cục mỡ: mat mat' gi dau
cục mỡ: keo kiet wa
cuc thit: nguoi ghe wa
cuc thit: nguoi lam zaj di
cục mỡ: ta so nguoi ko cho thoai
cuc thit: coi nguoi ton tai o ngoai duong dc bao lau
cuc thit: chac chua den 15'
cục mỡ: chi so may anh bat coc thoai
cuc thit: ko dam dau
cục mỡ: noi di anh
cuc thit: bat coc vo trai tam than thi coa
cục mỡ: hem dam dau
cục mỡ: dep the nay
cục mỡ: vao do dc cung mung
cuc thit: trong doa dc an, ngu mien phi
cục mỡ:
cuc thit: coa tivi 21' de xem
cục mỡ: so vao cho hem dc an ngu mien fi
cục mỡ: ma fai lam moi dc an doa
cục mỡ:
cuc thit: chaj oi
cuc thit: dien roai
cuc thit: cuc mo~ naj binh roai
cục mỡ: haha
cục mỡ: noi ko lai ta
cục mỡ: roai bao ta dien
cục mỡ: ta binh
cục mỡ: nay no
cuc thit: dung roai
cục mỡ:
cuc thit: tai nguoi cu nghi den chuyen lam lam lam ko
cuc thit: thay ghe luon
cục mỡ: lam lam lam
cục mỡ: la lam gi anh
cuc thit: vao trai do ma con nghi dc chuyen do nua
cuc thit: cuc mo~ naj binh thiet roai
cuc thit: xa ta ra
cuc thit: ta chua muon chit
cục mỡ: so nguoi ko xa ta dc thoai
phuongvu886:
cục mỡ: so nguoi chu dong xap vao
cục mỡ: thi coa
cục mỡ:
cuc thit: thoai dc roi
cuc thit: vi hoa binh the gioi
cuc thit: vi su binh yen cua 8tr nguoi dan vn
cuc thit: cugn nhu cua gia dinh ta va nguoi
cuc thit: ta se hi sinh than nay
cục mỡ: men oi
cục mỡ: mnu thi noi dai di
cuc thit: nguoi muon lam zi thi lam
cuc thit:
cục mỡ: bay dat
cục mỡ: nhu cao ca lam
cuc thit: ta so ko coa ta hi sinh
cục mỡ: nguoi lam vay
cục mỡ: la cung vi ham mun
cuc thit: nguoi se ra duong can het nguoi naj den nguoi no
cục mỡ: doi hoi cua nguoi
cuc thit:
cục mỡ: duc vong trong ban than con nguoi nguoi thoai
cục mỡ:
cục mỡ:
cuc thit: chaj oi
cuc thit: dau ra zaj ne
cuc thit: thay ghe wa
cục mỡ: dung roai
cục mỡ: ghe gi ma ghe
cục mỡ: nguoi ngi lai di
cục mỡ: neu ko lam vay
cục mỡ: the nao nguoi cung se tu xe ao
cục mỡ: xe quan chay nhong nhong ra duong
cục mỡ: cho xem
cục mỡ:
cuc thit: thoai di
cục mỡ:
cục mỡ:
cuc thit: ta dau co binh nhu nguoi
cục mỡ: fai roai
cục mỡ: nguoi binh hon ta
cuc thit: bat wa ta chaj vong vogn trong nha thoai
cuc thit:
cục mỡ: chu sao nhu ta dc
cuc thit: chua den muc chaj ra duong
cuc thit: ta co bi zaj
cục mỡ: len santhuong thoai chu gi
cuc thit: cung bat nguoi chaj chugn voi ta ah
cuc thit:
cục mỡ: thi boi
cục mỡ: co ta nguoi moi vao fong
cục mỡ: len giuong dang hoang
cục mỡ: chu hem co
cục mỡ: thi vien canh cua nguoi
cục mỡ: ta da ve roai doa
cục mỡ:
cục mỡ: 呵...哈哈哈!(倒頭大笑)

cuc thit: dien wa di
cuc thit: ta se copy lai nguyen van mau chat naj
cuc thit: ta se up len amng
cuc thit: de moi nguoi cugn thuong thuc
cuc thit:

0 lời bình Đã xem 33 lần

Ai đang online?

Các thành viên đang online: Google [Bot], Yahoo [Bot]