Xoá dữ liệu ghi nhận từ website

Bạn có chắc chắn muốn xoá tất cả các dữ liệu ghi nhận được tạo bởi website này?